Жоғарғы орган

Алматы облысы заң консультанттары палатасының (бұдан әрі - "Палата") жоғары басқару органы Палата мүшелерінің жалпы жиналысы болып табылады.

Палата мүшелерінің жалпы жиналысы жарғыда белгіленген кезеңділікпен және тәртіппен, бірақ жылына кемінде бір рет шақырылады.

Жалпы жиналыстың құзыретіне келесі мәселелер жатады:

1) Палатаның Жарғысын қабылдау, оған өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізу;

2) палатаның төрағасын және алқалы басқару органының мүшелерін сайлау, аталған органның өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату немесе басшының не оның жекелеген мүшелерінің өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату жатады;

3) атқарушы басқару органының функцияларын жүзеге асыратын Палата Төрағасының адамдарын қызметке тағайындау, оларды қызметінен мерзімінен бұрын босату, сол сияқты атқарушы басқару органын құру және оның өкілеттіктерін тоқтату;

4) палатаның жарғысында белгіленген тәртіппен Палатаның бақылау органының (тексеру комиссиясының) мүшелерін сайлау;

5) ықпал ету шараларын, оларды қолданудың тәртібі мен негіздерін, Палата мүшелерінің Палата қағидалары мен стандарттарының талаптарын, палатаға мүшелік шарттарын бұзуы туралы істерді қарау тәртібін бекіту;

6) Палата қызметінің басым бағыттарын, оның мүлкін қалыптастыру мен пайдалану қағидаттарын айқындау;

7) алқалы басқару органының, атқарушы басқару органының, бақылау органының (тексеру комиссиясының) және мамандандырылған органдардың есептерін палатаның жарғысында белгіленген нысан бойынша, тәртіппен және кезеңділікпен бекіту;

8) Палатаның бюджетін бекіту, оған өзгерістер мен толықтырулар енгізу, Палатаның жылдық қаржылық есептілігін бекіту;

9) палатаны қайта ұйымдастыру немесе тарату туралы шешім қабылдау, таратушыны немесе тарату комиссиясын тағайындау;

10) адамдардың палата мүшелігінен шығарудың негізсіздігіне өтініштерін қарау;

11) Палатаның бухгалтерлік есебі мен қаржылық есептілігінің жүргізілуін тексеру үшін аудиторлық ұйымды тағайындау;

12) Қазақстан Республикасының заңдарына және палатаның жарғысына сәйкес өзге де шешімдер қабылдау жатады.